TRAFNA INWESTYCJA W ELEKTROWNIĘ, KTÓRA JEST EKONOMICZNIE I EKOLOGICZNIE PRZYSZŁOŚCIOWA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
Oś Priorytetowa 4 – „Efektywność energetyczna”; Działanie 4.1 – „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Projekt pt. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Sudwa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Numer Projektu: RPWM.04.01.00-28-0320/16-00

Zadanie: " Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Sudwa”

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZO-01/18/RPO

Pliki do pobrania:

(1)  Ogłoszenie, informacja o wyniku postępowania (ZO-01/18/RPO)